ODZYSKIWANIE I OCHRONA MIENIA

OCHRONA I ODZYSKIWANIE MIENIA:

 

 

 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 

 • zwrot znacjonalizowanych majątków

 

 • zwrot majątków przejętych na podstawie reformy rolnej

 

 • grunty warszawskie

 

 • utracone mienie żydowskie

 

 • mienie zabużańskie

 

 • grunty wywłaszczone przez Państwo lub Gminy pod drogi

 

 • nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców

 

 • ochrona prawa własności

 

 • zwrot przejętych kamienic

 

 • odzyskiwanie zasiedlonych mieszkań, lokali sprzedanych przez miasto

 

 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z cudzego mienia

 

 

Ogromna ilość majątków osób fizycznych i prawnych została bez podstawy prawnej lub
z naruszeniem przepisów prawa przejętych na własność Państwa poprzez wydanie szeregu dekretów, ustaw i rozporządzeń:

 • dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), skutkujący odebraniem praw do gruntu i budynków posadowionych na tych nieruchomościach.

 • dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31)

 • ogromnej liczby bezprawnych decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości w celach publicznych, które to decyzje nie skutkowały wykonaniem ich postanowień tylko po przejściu na własność Skarbu Państwa przejęte nieruchomości wykorzystane zostały w odmienny sposób i w innych celach, a więc bezprawnie.

 • dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), skutkujący odebraniem majątków ziemskich i małych przedsiębiorstw.

W większości przypadków jesteśmy w stanie odzyskać Twoje utracone mienie.

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH PRAW I INTERESÓW ZAJĘŁO SIĘ GRONO SPECJALISTÓW.